Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. ÚVOD
Cestovní agentura VERANA.CZ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných českými a zahraničními cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádně sepsaných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi na vyžádání spolu s cestovní smlouvou. Zájezdy nabízené na internetových stránkách CA objednáváte za stejnou cenu a za stejných podmínek jako u pořádající CK a to včetně veškerých slev ( first minute – časové slevy, last minute – v poslední chvíli, speciální akce, slevy klientům vybraných zdravotních pojišťoven, sleva stálého klienta … atd. )

II. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru.
Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a o kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu.
Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, popřípadě ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

III. CESTOVNÍ SMLOUVA

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu cestovní smlouvy a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh cestovní smlouvy zpět do CA.
Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů společnosti VERANA.CZ – DAVID STOKLAS. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

IV. ÚHRADA ZÁJEZDU
Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu.Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení( odjezdu, odletu ) kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, přímo na účet CK nebo osobně na pobočce CK pořádající zájezd. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.
Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

V. CESTOVNÍ DOKLADY
Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny k odjezdu popřípadě odletu, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku popř. cestovní pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od pracovníka dané CK. Pokud to CK umožňuje může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce CK popřípadě mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU a STORNO PODMÍNKY

U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby uhrazení zálohy na zájezd. Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VII. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ, INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, zájezdy a ubytování na vyžádání, pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si vyhrazuje CA právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy zákazníkem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu cestovní smlouvy. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK), zákazník doplácí zbylou částku z ceny zájezdu. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CA o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd.

VIII. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace a věřte, že je i v našem zájmu tyto případy sledovat. Případné reklamace je nutno zaslat písemnou formou na verana@verana.cz popřípadě doporučujeme zaslat písemně na adresu VERANA.CZ – David Stoklas, Tř. ČSA 239, 500 02 Hradec Králové. CA po obdržení postoupí tuto reklamaci pořadateli zájezdu, který je povinen se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků serveru VERANA.CZ a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.

X. ČERNÁ LISTINA LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, ukládá cestovním agenturám povinnost informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.
Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete
ZDE

 

 

Cestovní kancelář a cestovní agentura VERANA.CZ  nabízí last minute, last moment zájezdy, letenky, hotely, apartmány u moře, rekreační chaty a domy po celém světě - Evropa, Amerika, Asie, Afrika. Luxusní exotická dovolená - Mauricius, Maledivy, Bali, Spojené arabské emiráty a další destinace. Kongresová turistika a veletrhy.